• Zapraszamy na cykl Regionalnych Spotkań Zarządców Nieruchomości!

  • Jednolity Plik Kontrolny - oprogramowanie Probit przygotuje JPK

  • Zapraszamy na bezpłatne prezentacje oprogramowania PROBIT

  • 25 lat na rynku twórców oprogramowania

Administrator

Ewidencja i administrowanie zasobami

Istotną cechą systemu jest możliwość jego parametryzacji oraz rozbudowy. Rozszerzenie kartotek budynków oraz lokalu umożliwia opisanie ich cech użytkowych czy oraz innych zdefiniowanych przez użytkownika parametrów eksploatacyjnych. Dodatkowo kartoteki budynku i lokalu można uzupełnić o informacje typu: zdjęcie lokalu/budynku, informacje o instalacjach technicznych, przeglądach, itp.  Kartoteki budynku mogą zawierać dodatkowo takie informacje jak rok budowy, rodzaj budynku, jego powierzchnię, nr działki, powierzchnię użytkową, powierzchnię ogrzewaną oraz stan elewacji. Moduł Administrator pozwala ewidencjonować zdarzenia związane z poszczególnymi nieruchomościami/budynkami typu: awarie, zlecane naprawy, remonty. Rozbudowany katalog umożliwia opisanie cech użytkowych danego lokalu czy budynku oraz innych zdefiniowanych przez użytkownika parametrów eksploatacyjnych. Można również w łatwy sposób ewidencjonować zaplanowane i wykonane remonty. Dzięki stworzeniu dodatkowego pola na katalogu budynku/lokalu możemy szczegółowo opisać każdy wykonany remont: rodzaj remontu, jego data, koszt remontu oraz jego opis. Kartoteka przeglądu budynku umożliwia także wskazanie firmy, która wykonała dany remont.
Na kartotece lokalu zawarte są również informacje przechowywane historycznie: ilość osób, zasiedlenie, opis pomieszczeń lokalu oraz pomieszczeń przynależnych. Notatki o instalacjach technicznych: CO, elektrycznej, gazowej itp., poza danymi opisowymi mogą zawierać terminy i wyniki przeglądów, ich koszty itp. Istnieje również możliwość zamieszczenia opisu stolarki okiennej czy innych elementów. Dodatkowe pola na kartotece budynku oraz lokalu umożliwiają ewidencję zaplanowanych i wykonanych remontów. W zależności od potrzeb można rozszerzać system, aby umożliwiał zapisywanie informacji takich, jak: rodzaj, data, koszt i opis remontu.

Książka Obiektu Budowlanego

Książka obiektu budowlanego prowadzona w systemie jest elektronicznym odzwierciedleniem papierowej formy dokumentu. Zawiera wszystkie dane zgodnie z podstawą prawną: art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.2)) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. "w sprawie książki obiektu budowlanego" (Dz. U. 120/2003, poz. 1134). Wpisy do książki obejmują podstawowe dane identyfikujące obiekt: rodzaj obiektu i jego adres, właściciela, zarządcę - nazwę lub imię i nazwisko, protokół odbioru obiektu - numer i datę sporządzenia, pozwolenie na użytkowanie obiektu - nazwę organu, który wydał, numer i datę wydania, zmianę właściciela lub zarządcy - numer i datę protokołu przejęcia obiektu oraz wpis o zamknięciu książki wraz z datą jej założenia. Książka Obiektu Budowlanego zawiera również  dane ogólne o obiekcie wraz z wykazem dokumentacji, w tym dokumentacji technicznej przekazanej właścicielowi (zarządcy) przy zakładaniu książki, plan sytuacyjny obiektu, z zaznaczonymi granicami nieruchomości, określający również usytuowanie miejsc przyłączenia obiektu do sieci uzbrojenia terenu oraz armatury lub urządzeń przeznaczonych do odcięcia czynnika dostarczanego za pomocą tych sieci, a w szczególności gazu, energii elektrycznej i ciepła. Użytkownik może również umieścić w Książce Obiektu Budowlanego protokoły kontroli i badań określonych w art. 62 ust. 1 i 2 ustawy oraz przeprowadzonych remontów i przebudowy obiektu.

Dział Członkowski

Dział Członkowski dedykowany jest Spółdzielniom Mieszkaniowym wspiera pracę działów członkowskich w zakresie prowadzenia, przeglądania, wydruku  rejestru członków z pełną historią zachodzących zdarzeń takich jak: przyjęcie w poczet członków, ustanie członkostwa. Określa  przydział lokalu z określeniem sposobu jego nabycia, zbycia. W dziale członkowskim istnieje możliwość obsługi walnych zgromadzeń członkowskich z funkcją wydruku zawiadomienia o zgromadzeniu.