• Zapraszamy na cykl Regionalnych Spotkań Zarządców Nieruchomości!

 • Jednolity Plik Kontrolny - oprogramowanie Probit przygotuje JPK

 • Zapraszamy na bezpłatne prezentacje oprogramowania PROBIT

 • 25 lat na rynku twórców oprogramowania

Majątek Trwały

Ewidencja i Zarządzanie Środkami Trwałymi

System uwzględnia podział składników majątku na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Prowadzi ewidencję niskocennych składników majątku. Każdy składnik majątku trwałego ma założoną w systemie kartotekę wg nowej Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT). Na kartotece znajdują się takie informacje jak: wartość początkowa składnika majątku trwałego, wartość umorzeń, miejsce użytkowania, dokładny opis techniczny, sposób jego amortyzacji, konta na które księgowane są operacje amortyzacji i przeszacowań oraz kolejne modernizacje, przeszacowania, zmiany stawek amortyzacji, historia zmian użytkowników a także dane o likwidacji środka trwałego.

Plan Amortyzacji

Sporządza plan amortyzacji wymagany przepisami Ustawy o Rachunkowości i Ustawy Podatkowej. Automatycznie tworzy roczne plany amortyzacji, a następnie na jego podstawie wylicza miesięczną wartość amortyzacji i umorzenia dla każdego ze składników majątku trwałego.

Amortyzacja

System umożliwia ewidencję amortyzacji stanowiącej koszt uzyskania przychodu i niestanowiącej kosztu uzyskania przychodu. Wartości te są ujmowane przez system na różnych, zdefiniowanych przez Użytkownika kontach księgowych. Niezależnie prowadzi amortyzację podatkową i bilansową. W trakcie wykonywania operacji związanych z naliczaniem amortyzacji i umorzenia oraz przeszacowaniem lub likwidacją środka trwałego system tworzy dekret księgowy. Dzięki integracji z modułem F-K system korzysta z kartoteki jednostek i umożliwia podział amortyzacji na koszty według miejsc ich powstawania. Drukuje koszty z podziałem na jednostki za dowolny okres.

Sprawozdania i Raporty

 • wykaz środków trwałych według KRŚT oraz nowej Klasyfikacji Środków Trwałych,
 • wydruk kartotek poszczególnych składników majątku trwałego,
 • wykaz miesięcznej amortyzacji w rozbiciu na stanowiącą i niestanowiącą kosztów uzyskania przychodu oraz wykaz umorzenia,
 • wykaz poszczególnych środków trwałych i ich amortyzacji,
 • wydruk wartości składników majątku po przeszacowaniu,
 • wykaz stanu majątku trwałego,
 • zestawienie środków trwałych sezonowych, umorzonych, wyłączonych z użytkowania,
 • arkusz inwentaryzacyjny, zestawienia GUS i inne.