• Zapraszamy na cykl Regionalnych Spotkań Zarządców Nieruchomości!

  • Jednolity Plik Kontrolny - oprogramowanie Probit przygotuje JPK

  • Zapraszamy na bezpłatne prezentacje oprogramowania PROBIT

  • 25 lat na rynku twórców oprogramowania

Media/Koszty

Moduł Media jest narzędziem ograniczającym pracochłonność sporządzania dokumentacji związanej z zakupem mediów i ich rozliczeniem z odbiorcami. Poprzez media rozumie się w systemie: energię cieplną, gaz, zimną wodę, kanalizację, energię elektryczną. Moduł umożliwia również ewidencjonowanie i rozliczanie innych kosztów.

Kartoteki opłat i węzłów

Na zdefiniowanych kartotekach system gromadzi dane ilościowo- wartościowe dotyczące zakupu mediów na kartotekach poszczególnych węzłów, wydzielonych dla każdego medium.
Liczba węzłów, jak również ich składowe definiowane są według potrzeb użytkownika.
Każda kartoteka umożliwia historyczne zapamiętanie danych o dostawach mediów, cenie zakupu jak również zużyciu, co w znacznej mierze ułatwia generowanie raportów czy też zestawień

Funkcja rozliczania

Dzięki połączeniu modułów czynsze, media, finansowo-księgowy informacje o zakupie mediów wprowadzane są do systemu tylko jeden raz. System media  automatycznie generuje rozdział kosztów na poszczególnych odbiorców w zależności od wybranych parametrów rozliczeniowych, ustalonych odrębnie dla każdego węzła i wprowadzanych przez użytkownika.  
Po dokonaniu rozliczenia i przesłaniu danych do modułu Czynsze system umożliwia wydruk zawiadomienia dla lokatorów o dokonanym rozliczeniu oraz automatyczne ustalenie prognozy zużycia na nowy okres rozrachunkowy

Wydruki i rozliczenia kosztów

Na podstawie danych zgromadzonych w systemie tworzone są rejestry zakupu VAT w różnych formach. Program umożliwia sporządzanie raportów i zestawień dotyczących kosztów zużycia poszczególnych mediów za dowolny okres sprawozdawczy z dokładnością do wybranych węzłów, jednostek kalkulacyjnych (wspólnot), dokumentów i typów opłat. Możliwe jest przygotowanie indywidualnych wydruków zgodnie z potrzebami klienta.

Fakturowanie

W module Czynsze możliwe jest, dla każdego tytułu naliczeń, określenie rodzaju dokumentu jaki ma być generowany: nota czynszowa, rachunek, faktura VAT.  Dokumenty tworzone są automatycznie w momencie naliczania opłat.
Moduł Media umożliwia refakturowanie zakupów kosztowych. W ten sposób wspólnoty mogą wzajemnie obciążać się kosztami wynikającymi z rozliczenia mediów lub innymi.
Dodatkowo korzystając z modułu Logistka można generować dowolne faktury, w tym dokumenty seryjne. Jest to szczególnie przydatne dla zarządców wspólnot mieszkaniowych, którym umożliwia sprawne, automatyczne wystawianie wspólnotom szeregu faktur za zarządzanie.