• Zapraszamy na cykl Regionalnych Spotkań Zarządców Nieruchomości!

  • Jednolity Plik Kontrolny - oprogramowanie Probit przygotuje JPK

  • Zapraszamy na bezpłatne prezentacje oprogramowania PROBIT

  • 25 lat na rynku twórców oprogramowania

Rozliczenie Kosztów

 

Rozliczenie i kalkulacja kosztów
 
Moduł Rozliczenie Kosztów służy do automatyzacji rozliczania oraz kalkulacji kosztów w przedsiębiorstwie, a także do generowania dokumentów dotyczących tego procesu. Przeznaczony jest do współpracy z modułem Finansowo-Księgowym, korzysta z jego danych oraz tworzy dekrety, tak aby mogły zostać zaksięgowane w module F-K.
 

Arkusze rozliczeniowe
 
Zarówno tworzenie definicji rozliczenia, jak i samo rozliczenie wykonywane jest podobnie, jak w sposób tradycyjny, przy użyciu arkusza. Arkusze tworzone są według raz zdefiniowanego wzorca. Przy każdym arkuszu istnieje możliwość modyfikacji wzorca. Każdy arkusz można rozbić na poszczególne "kroki". Rozbicie procesu rozliczania na kilka arkuszy ułatwia kontrolę.
 

Wykorzystanie podziału kosztów na jednostki
 
Wykorzystanie funkcjonującego w module F-K mechanizmu podziału kosztów na jednostki, umożliwia rozliczanie i kalkulację kosztów z ograniczeniem ilości niezbędnych kont zespołu piątego. Możliwość zastosowania definiowalnych formuł w miejsce wpisywanych każdorazowo stałych kwot lub współczynników zwiększa automatyzację pracy.
 

Automatyczne przeksięgowania
 
Moduł ten przydatny jest również do wykonywania innego rodzaju automatycznych przeksięgowań np. rozliczania odchyleń od cen ewidencyjnych dla wielu magazynów.
 

Funkcje systemu:
 
definiowanie schematów rozliczeń i kalkulacji,
definiowanie formuł wykorzystywanych w procesie rozliczenia,
tworzenie arkuszy do rozliczeń w zadanym okresie,
edycja arkusza z możliwością przeliczenia w dowolnym momencie i przełączenia pomiędzy widokiem definicji rozliczenia a widokiem wyników,
wydruk arkusza z możliwością agregacji za zadany okres w formie umożliwiającej połączenie wielu kartek w jeden duży arkusz,
wydruk arkusza w formie dekretów,
możliwość wykorzystania wbudowanego generatora raportów do tworzenia innych określonych przez użytkownika wydruków i zestawień,