• Zapraszamy na cykl Regionalnych Spotkań Zarządców Nieruchomości!

  • Jednolity Plik Kontrolny - oprogramowanie Probit przygotuje JPK

  • Zapraszamy na bezpłatne prezentacje oprogramowania PROBIT

  • 25 lat na rynku twórców oprogramowania

Split payment od 2018 roku

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
Projekt ustawy - nieco różniący się od prezentowanego wcześniej został przesłany do sejmu. Proces legislacji można śledzić w linku :
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1864
Z samym projektem można zapoznać się tutaj : http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/dok?OpenAgent&8-020-695-2017
 
Opis zmian ujętych w projekcie
- płatnik vat będzie mógł zastosować podział płatności - wartość netto dla kontrahenta, wartość podatku na specjalne konto VAT kontrahenta - zwane w ustawie „rachunkiem VAT”
- w przypadku używania zapłaty na rachunek VAT podatnik będzie otrzymywał z automatu przyspieszony zwrot podatku
- płatność na rachunek VAT będzie odbywała się poprzez wskazanie na przelewie dodatkowych informacji : kwoty płaconego podatku, kwoty podatku VAT, numeru NIP wystawcy faktury na rzecz którego dokonywana jest płatność, numeru faktury za którą dokonywana jest płatność
- bank będzie otwierał rachunek VAT automatycznie w przypadku zakładania nowego rachunku oszczędnościowego oraz stworzy taki rachunek dla rachunków istniejących w momencie wejścia w życie ustawy
- podzielona płatność będzie możliwa tylko za faktury wystawionej w złotych polskich
- podzieloną płatność będzie można stosować wybiórczo, do wybranych dostawców, faktur, a nawet części faktur.
 
Korzyści
przyspieszony zwrot podatku
- w przypadku zapłaty ponad 95% podatku w/w metodą - brak sankcji określonych w art 59 ordynacji podatkowej (karne odsetki od zaległości w podatku VAT)
- ograniczenie odpowiedzialności solidarnej dla faktur płaconych metodą podzielonej płatności
 
Planowana realizacja w systemach PROBIT
Poniżej jest spis funkcjonalności możliwy do wykonania w związku z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności. O rzeczywistym planie działań będzie informował specjalny dokument udostępniany przez Dział Handlowy i Dział Obsługi Klienta PROBIT.
 
- jak tylko pojawią się standardy - zmiana przelewów elektronicznych, tak aby obsługiwały podzieloną płatność
- rozdzielnie przy przelewach kwoty netto, podatku kwoty brutto
- pamiętanie jaką kwotę z jakiej faktury wystawiono w ramach podzielonej płatności
- w przeglądzie dokumentów wykazywanie kwoty podatku oraz wartości netto
- zestawienie dokumentów rozrachunkowych w kwotach netto (dla dokumentów nievatowskich kwota netto = kwota brutto)
- umożliwienie wprowadzania zapłaty za kwotę netto, vat (odnotowanie za jaką część dokumentu jest dokonywana płatności, jeżeli nie jest wskazane to proporcjonalnie)
- wydruk lub przegląd kwot zapłaconych metodą split payment
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. +48 71 341 73 70 lub e-mail probit@probit.com.pl