Straże Pożarne > Moduły

Place i Kadry dla Jednostek Straży Pożarnej

Moduł Place i Kadry jest zgodny z przepisami Kodeksu Pracy, Ustawy o podatku od osób fizycznych, Ustawy o ochronie danych osobowych, RODO. Indywidualne wdrożenia dają duże możliwości personalizowania systemu dla każdej Jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Dedykowane rozwiązania spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.

Moduł Płace i Kadry to w szczególności:

$

Obsługa umów o pracę i umów cywilnoprawnych

W module Kadrowo-Płacowym obsługujemy pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i na umowach cywilnoprawnych, w tym także pracowników cywilnych, korpusu służby cywilnej i funkcjonariuszy.
$

Składniki wynagrodzeń, angaż, grupy zaszeregowania

Możliwość zdefiniowania dowolnych składników wynagrodzeń, np. dodatek za stopień, dodatek stażowy, dodatek motywacyjny, kwoty angażu w zależności od grupy zaszeregowania.
$

Udogodnienia dla Straży Pożarnych

Ewidencja specjalistycznych uprawnień z kontrolami terminów, odznaczeń, dodatkowe urlopy za uciążliwość, awanse na stopnie, nagrody i zapomogi.
$

Staże

Wyliczanie stażu z dokładnością do 1 dnia oraz automatyczne wyliczanie dodatku stażowego. Proporcjonalnie przeliczanie dodatku stażowego dla funkcjonariuszy w przypadku zmiany w trakcie miesiąca.
$

Dokumenty kadrowe

Automatyczne generowanie wydruków, np. umów o pracę, angaży, zaświadczeń o pracy etc. do Word’ a lub Open Office w formie pozwalającej na swobodną edycję. Możliwość wgrania szablonów treści dokumentów oraz np. papieru firmowego wykorzystywanego przez użytkownika systemu.
$

Przypomnienia / komunikaty użytkownika

Przypomnienia o zadaniach do realizacji, kontrola terminów (np. o kończących się terminach obowiązywania badań okresowych, uprawnień, szkoleń, umów).
$

Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Automatyczna kontrola naliczania FP i FGŚP dla kobiet i mężczyzn oraz kobiet powracających z urlopu macierzyńskiego.
$

Pracownicze Plany Kapitałowe

Eksport informacji o składkach na PPK dla instytucji finansowych zgodny ze standardem rekomendowanym przez grupę projektową PPK.
$

Płatnik ZUS, PUE

Integracja z Płatnikiem ZUS, automatyczne rejestrowanie pracownika do ubezpieczeń w Płatniku i automatyczne wyrejestrowanie. Możliwość importowania nieobecności z PUE.
$

Zwolnienie z podatku dochodowego do 26 roku życia

System kontroluje zwolnienie z podatku dochodowego pracowników do 26 roku życia z dokładnością do dnia.
$

Fundusz świadczeń socjalnych i kasa zapomogowo pożyczkowa

Możliwość udzielania pożyczek i generowania harmonogramów spłaty, automatyczne potrącenia składek, rat spłaty bezpośrednio z listy wynagrodzeń. Możliwość drukowania salda pożyczki na liście płac.
$

Wieloetatowość

System pozwala zatrudniać pracowników na kilku etatach.
$

Elektroniczne Akta Pracownicze

Umożliwiają prowadzenie wirtualnej teczki pracownika. Wszystkie dokumenty są zebrane i łatwo dostępne w systemie.
$

Integracja z systemem bankowości elektronicznej

Generowanie przelewów do list płac bezpośrednio z systemu Kadrowo-Płacowego.
$

Integracja z Open Office i Microsoft Office

Możliwość kopiowania i eksportowania danych, tabel, zestawień do plików zewnętrznych np. xls, xlsx, xml, csv, pdf, doc, docx.
pomoc zdalna
Kalkulator
Kontakt

Skontakuj się z nami!

(71) 341 73 70

probit@probit.com.pl

Umów prezentację