Klauzula informacyjna

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PROBIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 0000746180, NIP: 8992849977; REGON: 381203185.

Aby się z nami skontaktować, należy:

 • wysłać e-mail na adres: probit@probit.com.pl
 • wysłać list na adres: ul. Aleksandra Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław lub
 • zadzwonić pod numer telefonu: (71) 341 73 70

Jako administrator danych jesteśmy odpowiedzialni za Państwa dane i mamy obowiązek przekazać Państwu poniższe informacje.

2. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

 1. W przypadku zawarcia z Państwem umowy w zakresie dostarczania lub serwisu oprogramowania Probit przetwarzamy Państwa dane w celu wykonania tej umowy. Możemy przetwarzać również Państwa dane osobowe, na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy, w celu podjęcia działań zmierzających do jej podpisania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym zakresie art. 6 ust. 1 b) RODO czyli niezbędność do realizacji zawartego kontraktu lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed jego zawarciem. Ponadto, ponieważ z faktu zawarcia umowy wynikają dla nas dodatkowe obowiązki (art. w kwestiach podatkowych), podstawą prawną przetwarzania danych jest też art. 6 ust. 1c) RODO czyli niezbędność danych do wykonania obowiązku prawnego
 2. Przetwarzamy Państwa dane na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO czyli w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów:
  1. w przypadku zgłoszenia przez Państwo reklamacji lub powstania między naszymi firmami sporu dotyczącego realizacji umowy możemy przetwarzać Państwa dane w celu rozpatrzenia i obsługi reklamacji jak również w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  2. jeśli kontaktują się Państwo z nami za pomocą poczty elektronicznej, możemy przetwarzać Państwa dane w celu prowadzenia korespondencji.
  3. możemy przetwarzać Państwa dane w celu wysyłania informacji marketingowych pocztą;
  4. jeśli są Państwo pracownikiem lub członkiem personelu naszego klienta lub kontrahenta, możemy przetwarzać Państwa dane w celu wykonania umów zawartych z tym klientem lub kontrahentem.
 3. podstawie udzielonej przez Państwo zgody możemy przetwarzać Państwa dane w celach marketingu bezpośredniego produktów Probit wykonywanego za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonicznie. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 a) RODO czyli Państwa zgoda.

3. Obowiązek podania danych:

Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem, że:

 1. Jeśli zawierają Państwo z nami umowę, podanie Państwa danych będzie niezbędne, abyśmy mogli ją wykonać i rozliczyć. Dotyczy to takich danych jak imię i nazwisko, adres, NIP, e-mail (niezbędny wyłącznie w przypadku zamówień składanych elektronicznie). Podobnie, jeśli zgłaszają Państwo reklamację, musimy otrzymać Państwa dane, by móc ją rozpatrzyć i obsłużyć. Będziemy również przetwarzać dane dotyczące szczegółów naszej współpracy.
 2. Jeśli są Państwo pracownikiem lub członkiem personelu naszego klienta lub kontrahenta, z którym mamy zawartą umowę, przetwarzanie Państwa danych może być konieczne dla jej wykonania.
 3. Jeśli kontaktują się Państwo z nami za pomocą poczty elektronicznej, przetwarzanie Państwa danych takich jak adres poczty elektronicznej, imię, nazwisko oraz wszelkie informacje podane w treści wiadomości jest niezbędne, byśmy mogli prowadzić z Państwem korespondencję.
 4. Państwa imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres do korespondencji mogą być przetwarzane do celów wysyłki informacji marketingowych za pośrednictwem tradycyjnej poczty.
 5. Jeśli wyrażą Państwo na to zgodę, Państwa adres e-mail i numer telefonu mogą być przetwarzane do celów wysyłania Państwu informacji marketingowych drogą elektroniczną.

4. Okres przechowywania danych:

Państwa dane będziemy przechowywać przez następujące okresy:

 1. W przypadku danych niezbędnych do realizacji zawartej z Państwem umowy i wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na nas w związku z jej zawarciem – przez czas do tego niezbędny tj. do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub zobowiązań podatkowych z nią związanych – którykolwiek z tych terminów upłynie później;
 2. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Państwo zgody, dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania;
 3. W przypadku danych, dla których podstawą przetwarzania są nasze prawnie uzasadnione interesy, dane będą przetwarzane tak długo jak będzie to niezbędne dla realizacji celu przetwarzania z zastrzeżeniem, że:
  1. w przypadku danych związanych z korespondencją za pomocą poczty elektronicznej, dane będą przetwarzane przez okres 5 lat chyba, że stanowią lub mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa – wtedy dane będą przechowywane do prawomocnego zakończenia tego postępowania
  2. w przypadku wniesienia sprzeciwu przetwarzanie zostanie zakończone z chwilą jego otrzymania, chyba że:
   1. nasze interesy przeważają nad Państwa interesami, prawami lub wolnościami – w takim przypadku dane będziemy przetwarzać nadal, lecz nie dłużej niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celu przetwarzania;
   2. potrzebujemy Państwa danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – w takim przypadku dane będziemy przetwarzać do momentu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego lub egzekucyjnego (jeśli będzie prowadzone).

5. Przysługujące Państwu prawa:

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do danych;
 2. Prawo do sprostowania danych;
 3. Prawo do usunięcia danych;
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. Prawo do przenoszenia danych;
 6. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, jakiej nam Państwo udzielili (skorzystanie przez Państwo z tego prawa nie wpłynie jednak na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do chwili cofnięcia zgody);
 7. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie przez nas Państwa danych.

Mają Państwo także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jakiego dokonujemy ze względu na nasze prawnie uzasadnione interesy (na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO). W takim przypadku nie będziemy mogli dalej przetwarzać Państwa danych, chyba że nasze ważne, prawnie uzasadnione interesy będą przeważać w konkretnym przypadku nad Państwa interesami, prawami lub wolnościami oraz w sytuacji, kiedy będziemy potrzebować Państwa danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeśli jednak Państwa sprzeciw dotyczyć będzie przetwarzania danych w celach marketingowych, po jego otrzymaniu bezwzględnie zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji ani nie dokonujemy profilowania w oparciu o Państwa dane.

7. Przekazywanie danych osobowych

Możemy przekazywać Państwa dane osobowe:

 1. Firmom, które zapewniają nam usługi hostingowe;
 2. Naszym współpracownikom, którzy świadczą na Państwa rzecz usługi serwisowe;
 3. Radcom prawnym i adwokatom, z którymi współpracujemy;
 4. Kurierom, pracownikom poczty którzy dostarczają Państwu przesyłki;

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych.

pomoc zdalna
Kalkulator
Kontakt

Skontakuj się z nami!

(71) 341 73 70

probit@probit.com.pl

Umów prezentację