• Zapraszamy na cykl Regionalnych Spotkań Zarządców Nieruchomości!

  • Jednolity Plik Kontrolny - oprogramowanie Probit przygotuje JPK

  • Zapraszamy na bezpłatne prezentacje oprogramowania PROBIT

  • 25 lat na rynku twórców oprogramowania

Wkłady

Zastosowanie

Moduł Wkłady przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji zasobów mieszkaniowych spółdzielni w zakresie wkładów budowlanych i mieszkaniowych, udziałów i należności wniesionych na poczet wkładów. System wykonuje automatyczną waloryzację i amortyzację wkładów członkowskich. Pozwala na wyliczenie aktualnej wartości wkładu przy zmianach i przekształceniach prawa do lokalu (zgodnie z przeceną GUS lub według średnich cen wojewódzkich ogłaszanych przez wojewodę) oraz umożliwia definiowanie dowolnego przeliczenia wkładów budowlanych. Prowadzona w systemie analityka księgowa (poszczególnych lokali) z automatycznymi przeksięgowaniami przy przekształceniach prawa do lokalu umożliwia automatyczne rozliczenie budowy nieruchomości z dokładnością do poszczególnych lokali. System daje Użytkownikowi możliwość sporządzania różnych sprawozdań oraz wydruków dowolnej korespondencji do lokatorów.

Kartoteki

System gromadzi informacje o budynkach i lokalach z podziałem na osiedla, rejestrując tym samym ich przyjęcie do ewidencji księgowej na podstawie protokołów przyjęcia. Jest zintegrowany z pozostałymi modułami systemu PROBIT, współdzieląc niektóre dane (np. o lokalach i lokatorach). Pozwala realizować ewidencję wkładów w zgodzie z wartościami środków trwałych (budynków). Udostępnia dane o lokalach, ich sposobie finansowania oraz o aktualnym zasiedleniu do modułu Czynsze. Zdarzenia są rejestrowane historycznie, bez utraty informacji o poprzednich stanach.

Ewidencja i rozliczanie wkładów

Program umożliwia takie operacje jak ustanowienie wkładu, rozliczenie starego lokatora i ustanowienie nowego, przekształcenia, wpłaty i wypłaty z tytułu wkładów i udziałów, deprecjacje i przeszacowania wkładów. Prowadzi ewidencję zmian wartościowych wkładów w wyniku modernizacji i likwidacji lokali. Umożliwia przeprowadzenie rewaluacji wkładów, zarówno w terminie, jak i poza terminem przeszacowania środków trwałych. Rewaluacja może być realizowana na podstawie ustalonej ceny jednego metra powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych lub wskaźnikowo. Program umożliwia prowadzenie ewidencji księgowej syntetycznie i analitycznie dla kont finansowych z dokładnością do lokalu i lokatora, na właściwych zespołach kont. Przekazuje dekretacje księgowe w formie niezależnego rejestru do systemu FK. System rejestruje zmiany wartościowe w zakresie wkładów lokatorskich i budowlanych. Uwzględnia rozliczenia z tytułu umorzeń kredytów przez Skarb Państwa oraz udostępnia niezbędne informacje o stanie wkładu w nominale i w wartościach zwaloryzowanych. Program umożliwia naliczenie należności z tytułu wkładów, udostępnia mechanizmy oprocentowania udziałów, wnoszenia wpłat i wypłat z tytułu wkładów, udziału i wpisowego. Wykonuje automatycznie operacje zamknięcia miesiąca i roku. Pozwala księgować dokumenty zgodnie z wcześniej ustalonymi schematami.

Operacje masowe

W przypadku konieczności wprowadzenia jednoczesnych zmian we wszystkich lokalach, system umożliwia dokonywanie tzw. operacji masowych. Są to przeszacowania wartości nieruchomości (według ceny 1 metra i według współczynnika procentowego) a także deprecjacja wkładów. Użytkownik może dokonać tych operacji jednorazowo dla wszystkich lokali, bez konieczności żmudnego powtarzania tych samych czynności, co eliminuje możliwość pomyłki oraz znacznie skraca czas pracy.

Raportowanie

Na podstawie zgromadzonych danych istnieje możliwość sporządzania raportów analitycznych i syntetycznych w zakresie kartotek lokali, lokatorów, wkładów i wpłat. System generuje raporty kontrolne i źródłowe, realizuje korespondencję seryjną. Umożliwia analizę obrotów z dokładnością do lokali, lokatorów oraz kont. Pakiet zaopatrzony jest w generator wydruków, za pomocą którego możliwe jest zarówno modyfikowanie istniejących raportów, jak i opracowywanie dodatkowych zestawień na potrzeby Użytkowników.